2014 E.C Registration is going on

አስደሳች ዜና ለትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ

ጥራት ያለውና ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየተጋ የሚገኝ  እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ዝናን ያተረፈው ኢስት አፍሪካ ኮሌጅ  ከኤፌድሪ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ፣ከኦሮሚያ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም እና ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ እውቅና ባገኘባቸው የትምህርት ዘርፎች  ለ2014 ዓ.ም ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡

በኮሌጃችን የሚሰጡ የትምህርት ዘርፎች
1. በሁለተኛ ድግሪ
ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን (MBA)
በሎጀስቲክስ እና ሰፕላይ ቼይን ማኔጅመንት (MA)
2. በመጀመሪያ ድግሪ በመደበኛ ,በማታ እና በቅዳሜና እሁድ ፕሮግራም
በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን
በማርኬቲንግ ማኔጅመንት
በአካወንቲንግና ፋይናንስ
በሎጀስቲክስና ሰፕላይ ቼይን ማኔጅመንት
በኮምፒውተር ሳይንስ
3. በመጀመሪያ ዲግሪ በርቀት ትምህርት ፕሮገራም
በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ
በቢዝነስ ማኔጅመንት
በማርኬቲንግ ማኔጅመንት
በሶሾሎጂና ሶሻልአንትሮፖሎጂ
በሩራል ዴቭሎፕመንትና አግሪካልቸር ኤክስቴንሽን
በኢኮኖሚክስ
በማኔጅመንት
4.በደረጃ የሚሰጡ ስልጠናዎች
በነርሲንግ ከደረጃ 3-4
በአካውንቲንግ ከደረጃ 1-4
በ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከደረጃ 1-4
የመመዝገቢያ መስፈርት
ለሁሉም የትምህርት ደረጃዎች እና ዘርፎች ትምህርት ሚኒስተር በሚውጣው መስፈርት መሰረት ይሆናል ፡፡

አሁኑኑ ይመዝገቡ

Oduu Gammachiisaa Lammii Barnoota Barachuu Barbaaddan Hundaaf

Yeroo dhiyotti gurra guddaa kan argate Kolleejjiin Iisti Afrikaaa, Barnoota qulqullina qabuu fi sadarkaa isaa eegate lammii biraan gahurati argama. Haaluma kanaan muummeewan beekamtii Abbaan Taayitaa Barnootaa fi Leenjii Federaalaa, Biiroo Barnoota Leenjii Teknikaa fi Ogummaa Oromiyaa akkasumas Biiroo Barnootaa Oromiyaa irraa qabuun bara 2014f galmeessaa jirachaachuu keenya kabajaan ibsina.

Kolleejjii Keenya Adda Kan Godhu

 • Dareewwaan barnootaa, mana kitaabaa fi kutaa yaalii gochaa(Laboratory) sadarkaa isaa eeggate qabaachuu
 • Barnoota Teknoloojiin deegarame kennuu akkasumas
 • Akkasumas barattooni onlinedhaan idduma jiranitti firii barnoota isaanii kan ilaalan ta’uufi
 • Giddugala Magaalaa Adaamaa iddoo Geejibaaf mijaataa ta’eti argamuun keenya adda nu taasisa.
 • Kana males Barsiisota yeroo dheeraaf Yuunivarsiiti keessati barsiisaa turaniifi cimina qabaniin barsiisuu keenya.

Kana jechuun:-

 • Barsiistoni barnoota Digrii Lammaffaa(Masters ) Barsiisan Barsiisota sadarkaa barnootaa Piroofesaraa fi Doctoreetii(PHD) qaban qofa ta’uu isaa
 • Barsiistoni barnoota Digrii Duraa Barsiisan Barsiisota sadarkaa barnootaa Mastarii(Masters ) fi isaa ol qaban qofa ta’uu isaa
 • Leenjistooni leenjii gulantaan leenjisan barnoota digrii duraa, Qorumsa Madaallii Gahumsa Ogummaa(COC) Gulantaa IV kan qabaniifi Leenjii Ogummaa Leenjisummaa kan qabaniin barsiisun keenya adda nu taasisa.

Ulaagaaleee guutamuu qaban:-

 • Sadarkaalee fi Muummewwan barnootaa hundaafuu ulaagaa Ministeerri Barnoota olaanoo baasen kan galmeesinu ta’a.

Muummewwan Barnootaa Kolleejjii Keenyatti Kennaman

1. Digirii Lammaffaa (Masters)

 • Masters of Business Administration (MBA)
 • Masters of Logistic & supply Chain Management (MA)

2.Digirii Duraa Sagantaa Idilee, Galgalaa fi Torbeetin

 • Business Administration
 • Marketing Management
 • Accounting and Finance
 • Computer Science
 • Logistic & supply Chain Mangement

3.  Digirii Duraa Sagantaa Fagootin

 • Business Management
 • Marketing Management
 • Accounting and finance
 • Economics
 • Sociology and Social Anthropology
 • Rural Development and Agricultural Extension
 • Management

4. Sagantaa Leenjii Gulantaatin (TVET)

 • Nursing Gulantaa III-IV
 • Accounting Gulantaa I-IV
 • Hardware and Networking service Gulantaa (I-IV)

5. Akkasumas Barnoota sadarkaa 2ffaa kutaa 9ffaa fi 10ffaa sagantaa fagootin ni barsiisna

Amuma Galmaa’a

Post Your Comment Here

Your email address will not be published.